JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | PELHŘIMOVY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | VYSOKÁ


 

 

Stavební řád města Ladenburg (Okres Rhein-Neckar)

Místní stavební řád, vztahující se na stavby, reklamy a automaty k ochraně historického starého města

V protikladu ke mnoha historickým městům v městských aglomeracích bylo jádro města Ladenburg ušetřeno zničení během druhé světové války, takže zde zůstala dalece zachována středověká struktura města. I když se v době hospodářského vzrůstu nedalo zabránit jednotlivým zásahům do stavební substance, pozůstává v Ladenburgu šance zachovat do budoucnosti historický obraz města jako intaktní model v původním měřítku.

Městská rada zastupující občany se rozhodla využít dannou šanci, protože domovem se může stát jen město, v němž architektonická mnohotvárnost a historické bohatství vytváří nezaměnitelné prostředí, s nímž se mohou občané identifikovat. To podporuje živost historického města a zvyšuje materiální hodnotu historického stavebního fondu.

Stavební řád pro staré město má zabránit nebezpečím, která historickému jádru města hrozí z různých směrů. Ochraňuje nejen památky nesporného historického a kulturně historického významu, ale i "anonymní" stavby jakož i ulice a prostory, které mají pro hodnotu historického obrazu města a hiostoricky vzniklé urbánní struktury nemenší význam. Proces negativních proměn historické substance probíhá obvykle v malých a v nejmenších krocích. Proto si musí být všichni občané vědomi, že je to součet bezvýznamných změn, který vede k postupnému znehodnocení, ke zpitvoření a k nivelizaci obrazu města.

Toto ustanovení konkretizuje v oblasti zachování charakteru města sociální vázanost majetku, která je dána naší ústavou, v níž se praví: "Majetek zavazuje. Jeho využívání má současně přispívat ke všeobecnému blahu".

 

Na základě §111 kap.1 č. 1 až 6 a kap.2, č.1 zemského stavebního řádu země Baden-Würtemberg - LBO (Landesbauordnung, pozn.překl.) ve znění vydaném 20.června 1972  (zákoník str. 351) ve spojení s § 4 Řádu pro obce v Baden-Würtembersku ve znění ze 16.září 1974 (zákoník str.373) se obecní rada města Ladenburg 10.prosince 1975 unesla na následujícím místním stavebním řádu pro ochranu a zachování historického obrazu starého města:

 

§1        Rozsah působnosti

            (1)             Předpisy tohoto řádu platí pro arelál starého města uvnitř středověkého opevnění.

            (2)             Přiložený přehledný plán je součástí tohoto řádu.

 

§2        Obecné požadavky

            (1)             Stavební opatření jakéhokoliv druhu, i opravy, renovační práce a práce na krytině je třeba ohlásit na radnici. Při volbě materiálů, barevnosti, konstrukce a vzhledu je třeba řídit se tím, aby opatření přispívala k zachování případně k obnovení historického obrazu města.

            (2)             Při změnách či opravách kulturních památek (§.2, 12 Zákon o ochraně památek) je navíc zapotřebí souhlasu Zemského úřadu pro ochranu památek země Baden-Würtemberg.

            (3)             Tímto řadem je chráněno i zachování siluety města v tom smyslu, že pohledy na staré město nesmí být rušeny vyššími stavbami.

 

§3        Forma střech a krytiny (zachování charakteru "střešní krajiny")

            (1)             Aby se zachoval charakter "střesní krajiny" smí se stavět jen šikmé střechy se spádem větším než 45° kryté pálenými taškami (v přírodní červené nebo červeno-hnědé barvě s drsným povrchem). Jiné krytiny (například z osinkocementu) nejsou povoleny. Bobrovky a krytiny z přírodní břidlice je třeba pokud možno zachovat.

            (2)             Délka nástaveb na střeše smí obnášet max. 50% délky budovy. Nástavby pokud možno provádět jako stažené vikýře. Pokud mají stojatý formát, pak nesmí být při odstupu nejméně 1,2m širší než 1,3m, u ležatých formátů ssmí být nejvýše 0,7m vysoké.

            (3)             Vikýře či výřezy ve střeše musí být vzdáleny nejméně 2,0m od okapu střechy.

            (4)             Střešní okna jsou povolena jen na stranách odkloněných od ulice.

            (5)             Přesah a profilování okapů a říms musí odpovídat stávajícím poměrům.

            (6)             Střešní žlaby a odpady je třeba zdrženlivě zapojit do obrazu ulice a barevně přizpůsobit.

            (7)             Na každé budově se smí zřídit jen jedna vnější antena, která nesmí narušovat "střešní krajinu" a nesmí být viditelná z veřejných prostranství

 

§ 4        Členění a proporce fasád

            (1)             U fasád, jejichž okna byla koncipována s okenicemi je třeba okenice i při renovování zachovat.

            (2)             Výkladní skříně jsou povoleny jen v přízemí a jejich velikost a proporce se musí přizpůsobit měřítkům budovy. Na rozích budovy se musí zachovat nárožní pilíře o šířce nejméně 40cm.

            (3)             Pokud se spojí více objektů do jedné budovy, pak je třeba - a to i u novostaveb - členit fasádu tak, aby byly šířky původních budov v zásadě zachovány. Stávající ústupky v plochách budov a krakorce musí být zachovány, případně znovu vytvořeny.

 

§ 5        Povrchy a barevnost fasád

            (1)             Omítnuté hrázdění je třeba zbavit omítek. Majitelé budov uvedených v příloze č.2 jsou proto povinni se ještě před zadáním renovačních prací na fasádě spojit s úřadem starosty.

            (2)             Vnější stěny se musí upravovat omítkou. Žádoucí jsou - v závislosti na stavebním stylu -historické druhy omítek.

            (3)             Hladké a lesklé povrchy (např. obklady z keramiky, umělé hmoty, kovů či z nemístního přírodního kamene) nejsou povoleny. To platí i pro vnější schdiště, niky, vstupy a pasáže.

            (4)             Barevnost starého města je třeba zachovat v její vyvážené mnohotvárnosti. Proto je třeba barvy odsouhlasit s "Opatrovníkem starého města". Čistě bílá či velmi světlé tóny barev (reemisní hodnoty 80-100) a čistě černá nebo velmi tmavé tóny barev (reemisní hodnoty 0-15) nejsou povoleny.

            (5)             Budovy a skupiny budov, které tvoří architektonickou jednotku ale patří různým majitelům je třeba v barvě, materiálu a v proporcích vzájemně sladit.

            (6)             Jakákoliv vedení na fasádě (např. větrací otvory a roury, telefonní přípojky) nejsou povolena.

 

§ 6        Zachování hostorických stavebních součástí

            (1)             Stavební součásti s vědeckým, uměleckým, řemeslným či historickým významem jako různé fasády obchodů (vstupy do obchodů, výkladní skříně), vstupy do domů (dveřní křídla, rámy dveří, ostění a k nim patřící stupně), erby a svorníky, nápisy,                          reliefy, skulptury, konzoly a pod. se musí na svém místě zachovat a udržovat ve viditelné formě.

            (2)             Tam kde není možné ponechat je na svém místě, je třeba se dohodnout s "Opatrovníkem starého města" na jejich dalším uplatnění.

 

§ 7        Okna, dveře, rolety

            (1)             Jednotlivá okna o výšce čí šířce větší než 1,0m se musí ve všech podlažíchh opatřit odpovídajícími dělícími příčlemi. Okna a jejich orámování smí být jen ze dřeva. Toto neplatí pro výkladní skříně v přízemí.

            (2)             Ve vstupech do domů a obchodů se musí používat dveře, které pokud možno odpovídají historickým předlohám a jsou v souladu s architekturou domu. Z tohoto důvodu je možné u vstupů do obchodů upustit od dřevěných konstrukcí. V těchto                            případech musí mít kovový rám tmavou barvu.

 

§ 8        Reklamní tabule, poutače a automaty

            (1)              Reklamí tabule, poutače a automaty se musí svým rozsahem, materiálem, barvou a měřítkem přizpůsobit charakteru prostranství a ulic jakož i samotnému domu. To platí i pro seriově vyráběné firemní reklamy včetně chráněných značek zboží i firem.

            (2)             Vysloveně žádáno je následující provedení poutačů:

                        1/ kované vývěsní štíty s odpovídajícími symboly bez přímého osvětlení

                        2/ samostatná kovaná písmenna, bez osvětlení

                        3/ písmo malované na omítce

            (3)             Reklamní tabule jsou přípustné jen přímo na obchodech (dílnách) na uliční straně a mohou být nepřímo osvětlené. Bílé a světle reflektující světelné krabice jako reklama či nositel reklamního textu jsou zakázané.

            (4)             reklamní tabule a nápisy mají odpovídat proporcím budovy a nepřesahovat výšku 0,4m.U samostatných písmen je povolena největší výška 0,6m. Reklamy nesmí zakrývat římsy a členění budovy ani jiné historické součásti (§6), znamení či nápisy.

            (5)             Zákázány jsou:

                        1/ velkoplošná reklama

                        2/ reklamy s blikajícím a pohyblivým světlem

                        3/ světelná reklama v křiklavých barvách

                        4/ reklamy v horních podlažích a nad okapem. Vyjímkou jsou parapety oken v 1. podlaží, pokud nelze reklamy umístit v přízemí

                        5/ štíty jejichž vyvěšení přesahuje 0,60m.                                                             

 

            (6)             Stávající kované vývěsky (štíty a znaky) se mají zachovat.

            (7)              Situování automatů ve fasádě není povoleno. Mohou být povoleny jen pokud jsou ve stěnové nice nebo v otvoru a barevně přizpůsobeny ploše stěny.

            (8)             Aby bylo možno zapojení reklamních prvků do obrazu města a jejich umístění na domech posoudit, musí být součástí stavební žádosti jejich znázornění na fasádě vlastního objektu spolu s reklamami na sousedních objetech ve správném měřítku                         (fasádní pohledy) spolu s názornými fotografiemi.

            (9)             stávající nepovolené reklamy a automaty  stejně jako dočasně povolené reklamy a automaty,   které jsou v rozporu s předpisy tohoto stavebního řádu je třeba na přání stavebního úřadu během 6ti měsíců po vyzvání odstranit nebo změnit.

            (10)             umísťovat reklamní plakáty mimo přípustné reklamní plochy je nepřípustné

 

§ 9        Vybavení veřejného dopravního prostoru

            Při vybavení veřejného dopravního prostoru se musí povrchy vozovek, kašny, ukazatelé, pamětní desky, osvětlení a další svým měřítkem a vzhledem, formou a barvou přizpůsobit historické zástavbě starého města. Dopravní ukazatelé a plakátové stěny se musí umístit tak, aby nenarušily důležité pohledy a výhledy.

 

§ 10        Finanční příspěvky města

            Pokud se při vnějším renovování domů v důsledku zachování tohoto stavebního řádu

            zvýšily stavební náklady, pak lze - pokud jsou k tomuto účelu v městském rozpočtu

            rezevovány finanční prostředky - od města Ladenburg obdržet finanční podporu.

 

§ 11        Stavební práce vyžadující stavební povolení

            (1)             Na rozdíl od § 88. kap.1 a 89 a kap. 1 a 2 LBO je třeba zažádat o stavební povolení i pro:

                        1/ všechny změny vnějšího vzhledu a barvy všech stavebních objektů a prvků

                             nacházejících se na území starého měsa, na němž je platný tento stavební řád

                        2/ reklamy o ploše větší než  0,2 qm a automaty

            (2)             stavební úřad může u novostaveb, znovu vybudovaných objektů, při generálních opravách i při stavební údržbě objektů vyžadovat zvláštní podkady, stavební plány a jejich zvětšeniny.

§ 12        Výjimky a osvobození

            Osvobození od závazných předpisů tohoto stavebního řádu je možné dosáhnout na základě žádosti pokud to odpovídá zvláštním urbanistickým důvodům. K tomu je zapotřebí   vyjádření zemského ústavu památkové péče a "Opatrovníka starého města".

 

§ 13        Přestupky

            Přestupky proti předpisům tohoto stavebního řádu mohou být trestány podle § 112 kap.1. č.6, kap.2-3 LBO jako přestupek peněžní pokutou ve výši  až 50.000,-- DM.

 

§ 14        Platnost

            Tento řád vstupuje v platnost se dnem zveřejnění jeho odsouhlasení.

 

Ladenburg, 15.prosinec 1975

 

                                                                                    podepsán: starosta

 

 

Z němčiny přeložil Pavel Hron