JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | PELHŘIMOVY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | VYSOKÁ


 

Bavorský zemský spolek péče o domovinu se představuje

(inspirativní informace)

 

Co je cílem zemského spolku péče o domovinu?

Hektické technické a společenské proměny naší doby ohrožují přírodní a historicky vyvinutou jedinečnost naší domoviny. Velké kulturní dědictví všech tří v Bavorsku sídlících kmenů, Starobavoráků, Franků a Švábů, musí být zachováno a dále rozvíjeno. To je dnes každému známé, každý je s tím srozuměn, měl by se na tom však i sám podílet. Tohoto cíle lze dosáhnout jen s angažovanou pomocí všech, jimž příroda a kultura Bavorska leží na srdci. I naše děti mají mít možnost žít v půvabném Bavorsku.

Jakou činnost vyvíjí zemský spolek péče o domovinu?

Informuje na přednáškách, pracovních konferencích a seminářích, folkloristickými a hudebními pořady, zveřejňováním a osobní poradenskou službou o zásadních a aktuálních otázkách péče o domovinu. K tomu patří péče o výstavbu a o památky, které vytváří a zachovávají domovinu, podpora a správný vývoj domovské kultury jak se projevuje v dialektu a v kroji, v hudbě a v písni, ve hře a v tanci. Snaží se o zprostředkování těchto hodnot ve školách a ve veřejnosti.

Jeho členové dostávají čtvrtletně vydávané časopisy "Pěknější domov", "Stavební poradce" a "Lidová hudba v Bavorsku", zpravodaj našich poraden lidové hudby.

Jak je zemský spolek péče o domovinu organizován?

- spolek je uznán Bavorským ministerstvem vnitra a ministersvem škloství,kultury, vědy a umění jako organizace péče o domov v celém Bavorsku

- spolu s Spolkem pro ochranu přírody (Bund Naturschutz) a se Společností bavorských historických spolků (Verband bayerischer Geschichtsvereine)  vytváří pracovní svazek "Bavorská domovina" (Der Bayerische Heimattag), který je hlasujícím členem ve správní radě pro rozhlas, televizi a média.

- zastupuje zájmy bavorských ochránců domoviny v Německé společnosti pro domovinu a životní prostředí (Bund Heimat und Umwelt in Deutschland).

 - spolupracuje se všemi angažovanými a odpovědnými občany v celém Bavorsku. Cennou podporou je mu členství obcí, okresů, úřadů a škol.

- těsně spolupracuje s Ochránci domoviny, zaměstnaných na městech, krajích a na okresech.

- v jeho předsedajícím orgánu jsou zastoupeni činitelé veřejného života, zástupci ministerstva vnitra, ministerstva kultury, presidenti krajských a okresních správ a mnoho dalších osob veřejného života, ze státní správy, hospodářství a kultury.

 

Zemský spolek péče o domovinu provozuje:

- Poradnu pro lidovou hudbu (v sídle spolku v Mnichvě)

- Poradnu pro lidovou hudbu ve Franken (Pracovna zámek Wackershofen)

- Poradnu pro lidovou hudbu ve Franaken (Pracovna v Bayreutu)

- Poradna a výzkum idové hudby ve východním Bavorsku (Řezno)

- Archiv lidové hudby ve Švábsku (Hübener Wasserschloss, Krumbach)

 

Poradny:

- pořádají týdny lidové hudby, taneční kurzy, zpěvy, vzdělávací kurzy, výzkumné semináře

- sbírají notový materiál, písně a jiné materiály hudební tradice a upravují je pro praktické využití

- vydávají notový materiál lidové hudby

 

Informace o Bavorském zemském spolku péče o domovinu:

 

registrovaný spolek, založen r. 1902

Nositelem spolku je předsednictvo, rada a valná hromada členů.

Předsednictvo:

J.Böhm, president Bavorského zemského parlamentu, předseda;

Prof.Dr.Ing.O.Meitinger, zástupce předsedy; 

Dr.W. Eberl, ministerský rada v důchodu;  Prof.M.Reichenbach-Klinke, architekt;

Prof. Dr.H.c.A.Scharf, intendant Bavorského rozhlasu a televize;

Dr.G.Simnacher, předseda okresního zastupitelství;

Dr.K.Töpner, okresní pečovatel o domovinu;

Dr.W.Weidinger, správce okresu;

L.Reichert, ředitel banky v penzi, pokladní; 

H.Roth, tajemník.

 

Sídlo spolku: Ludwigstrasse 23, 80539 München, tel. 089/286629-0

Roční příspěvek (v něm zahrnuty časopisy): osoby a obecně prospěšné spolky 36,-DM; 

manželé 42,-DM; děti 10,-DM; studenti 18,-DM

Časopisy "Pěknější domov", pracovní listy "Stavební poradce" a zpravodaj poraden lidové hudby "Lidová hudba v Bavorsku", vychází 4x do roka.

Bavorský zemský spolek péče o domovinu je uznán jako veřejně prospěšný. Příspěvky a sponzorované částky jsou osvobozeny od daně z příjmů dárce.

Členství ve spolku bylo doporučeno všem bavorským obcím a krajům vyhláškou ministerstva vnitra ze 12.11.1980, stejně tak všem školám a učitelům vyhláškou ministerstva kultury ze 23.07.1980.

 Péče o domovinu je dnes důležitější než kdy jindy: připojte se!

 

Překlad z němčiny: ing. Pavel Hron