"Řeky pro život" - bible nezabetonovaného vodohospodáře
   Ekologická organizace Veronica vydala příručku o živých řekách.

 

Obsáhlou příručku pro všechny, kteří se zajímají o možnosti šetrného managementu řek a jejich úprav vydala brněnská ekologická organizace Veronica.  Šířka odborných témat v knize sahá od základů morfologie vodních toků, přes podrobný popis fauny a flory až po technické i vegetační složky úprav toků. Základem knihy "Řeky pro život" je původní britská publikace The New Rivers and Wildlife Handbook z roku 1994. Obsah všech kapitol byl konzultován s našimi předními odborníky z příslušných oborů, připomínky poskytla řada univerzitních pracovišt' i odborných institucí. Texty jsou doprovázeny tabulkami, obrázky i černobílými fotografiemi. Literatura tohoto druhu u nás dosud stále chybí, dlouholeté zkušenosti britských odborníků mohou být proto přínosem nejen pro naše projektanty a správce toků, ale i studenty technického i přírodovědného zaměření, učitele a příslušné pracovníky okresních úřadů nebo starosty, kteří jednají se správci toků o úpravách na katastru obce. 

Publikaci lze objednat přímo na adrese ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel: 542 21 83 52, e-mail: veronica@ecn.cz (cena bez poštovného je 350 Kč), či zakoupit v knihkupectvích za cenu 490 Kč. Kniha 440 stran a  251 fotografií. 

 


   Recenze

Rozsáhlá publikace, kterou se, po více než jeden a půl roce usilovné práce, podařilo vydat, měla být původně pouze překladem druhého, rozšířeného vydání britské příručky The New Rivers and Wildlife Handbook z roku 1994. Je potěšující, že se překladatelka Helena Králová rozhodla ke konečnému zpracování přizvat řadu specialistů z našich odborných institucí a vysokých škol, upravit text na poměry území České republiky a rozšířit ho i o zkušenosti z revitalizací v Nizozemí. Vznikla tak jedinečná česká verze původního díla, zabývajícího se všestranným přístupem k vodním tokům a jejich nivám, zejména zachováním jejich přirozené životodárné funkce a přírodní rozmanitosti vodních a mokřadních společenstev, tedy péčí o toky ve prospěch živé přírody. Publikace je členěna do pěti částí. Část 1 se zabývá základní charakteristikou říční geomorfologie, hydrologickými charakteristikami a stanovištními požadavky rostlin a živočichů říčních biotopů. Část 2 objasňuje nezbytnost ekologického a geomorfologického průzkumu před prováděním zásahů na tocích. Část 3 rozebírá různé metody péče o řeky a uvádí příklady, které se nejlépe osvědčily v praxi. Část 4 je souborem případových studií informujících na konkrétních realizovaných zásazích z Velké Británie o úpravách vyhovujících přírodě. V části 5 pak jsou uvedeny zkušenosti a příklady z Nizozemí, které se v jednotlivostech liší od řešení britských. Vlastní text je doplněn přílohami o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při činnostech prováděných na tocích, citací ze směrnic EU - Natury 2000 a Rámcové směrnice o vodách, přehledem vybraných druhů rostlin a živočichů vázaných na řeky a výkladovým slovníčkem vybraných pojmů a použitých zkratek. Závěrečný přehled literatury z původní britské verze je u jednotlivých kapitol doplněn o českou odbornou literaturu vztahující se k tématu. Vydavatelé první verze originálu z Královské společnosti pro ochranu ptáků z Velké Británie v roce 1984 předpokládali, že nazrál čas ke změně přístupu k řekám, do té doby lidmi znásilňovaných do přímočarých geometricky pravidelných, nezřídka vydlážděných či dokonce vybetonovaných koryt, v nichž protékala tekutina téměř bez života, jen zdánlivě připomínající vodu, základ životních pochodů této planety. V předcházejícím období se v Anglii podařilo zlepšit čistotu toků a vytvořit tak předpoklad k postupné revitalizaci. Jak začít a provádět úpravy, měla pomoci zpracovaná příručka. V dalších letech pak došlo v Anglii k celospolečenské změně náhledu na péči o vodní toky a přilehlé biotopy a po deseti letech bylo nezbytné příručku přepracovat do aktuální a podstatně rozšířené podoby i s ukázkou a hodnocením již realizovaných úprav řek. Vychází-li nyní česká verze této příručky, lze předpokládat, že jsme se u nás dostali do období, ve kterém byla Anglie v roce 1984. To znamená, že se zlepšila čistota vod a nazrál čas začít měnit koryta toků a jejich okolí z ryze technického díla směrem k přírodnímu prostředí. Díky vydané publikaci můžou ti, kterým je určena a kteří chtějí realizovat úpravy toků, čerpat náměty a nápady ověřené praxí a věřím, že sami je nejen rozvinou a zdokonalí, ale přijdou i na řešení nová, která se časem objeví v následně novelizovaném dalším českém vydání příručky, které si vynutí komplexní změna náhledu na péči o naše řeky a také aplikace norem EU po našem přijetí do Evropské unie. Publikace mohla být vydána jen díky všeobecné a hlavně finanční podpoře Královské společnosti pro ochranu ptáků (The Royal Society for the Protection of Birds - RSPB) z Velké Británie a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Na vydání také přispěli správci našich toků, státní podniky Povodí Labe, Odry, Ohře a Vltavy. Zarážející je však absence "domácího" správce - Povodí Moravy. Inu ke změně firemního myšlení a přístupu ke správě námi svěřených vodních toků zřejmě nestačí jen výměna na postu generálního ředitele. Věřme tedy, že je pravdivé konstatování z úvodního slova prof. Koháka k české verzi, že "bezohledné poničení naší země není nezvratné. Je třeba vůle, představivosti a ovšem zcela konkrétní představy - jak na to". A návod jak na to příručka Řeky pro život předkládá. To ostatní pak záleží již jen na nás.

ing. Jaroslav Hrabec
vedoucí referátu obnovy okresu Okresní úřad Uherské Hradiště

Králová, H. (ed.): Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. ZO ČSOP Veronica, Brno 2001, 440 s., 251 fotografií

OBSAH KNIHY: