Domovská stránka     Seznam příspěvků na toto téma

Správci toků si stěžují na nedostatek peněz, ochránci přírody je obviňují z plýtvání.

 (Tisková zpráva občanského sdružení Ochrana vod)

 

Ve sdělovacích prostředcích se objevují zprávy o tom, že Povodí Odry s.p. nemá dostatek finančních prostředků na opravy koryt po povodních v r. 1997. Zatímco v minulých letech obdrželi každý rok z MZe dotaci ve výši půl miliardy, letos to bylo pouhých 110 miliónů korun. Starostové postižených obcí na Jesenicku a Bruntálsku jsou znepokojeni.

Občanské sdružení Ochrana vod z Ostravy tvrdí, že Povodí Odry s.p. přidělené peníze promrhala na zbytečné a neefektivní stavby a není proto divu, že peníze scházejí. Toto sdružení tvrdí, že prostředky do úprav toků plynou bez jakékoliv skutečné kontroly efektivnosti vynaložených prostředků na úpravy toků, čímž mizí milióny daňových poplatníků. „Můžeme snadno dokázat, že Povodí Odry s.p. zcela nesmyslně proinvestovalo desítky mil. Kč na naprosto zbytečné a nákladné stavby v nezastavěných oblastech, kde nemá opevňování nebo jiné úpravy břehů do pravidelných tvarů žádný význam a přispívá pouze k devastaci krajiny a k navýšení povodňových škod do budoucna. Jako příklad lze uvést nesmyslné úpravy břehů Odry mezi Polankou a Svinovem, oprava balvanitých skluzů na řece Morávce“, konstatuje Vladimír Burda a dodává: „Příkladem neúčelného vynakládání státních prostředků je také obnova zničené úpravy na řece Ostravici ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde při povodních došlo ke zničení regulace v délce cca 500 m bez škod mimo koryto toku a obnovené neupravené koryto mělo kapacitu vyšší než je stoletý průtok, nebo opevňování břehů na Ostravici v Ostravě, kde je prováděno opevnění nikoliv u limitujících nábřežních zdí, ale v korytě, kde chrání pouze travnatý pás. Před takovými investicemi by měl správce toku zjistit exaktní metodou (která je velmi jednoduchá) další vývoj toku a ne investovat na základě nadsazeného předpokladu, že by mohly vzniknout nějaké nedefinované škody. Potom nezbývají peníze na skutečnou ochranu obcí a vše nasvědčuje tomu, že se tyto obce stávají nástrojem Povodí Odry s.p. k získání dalších prostředků ze státního rozpočtu, protože nemůže být pochyb o správnosti úprav toků v zastavěných územích. Navíc dosud realizované stavby byly již jednou zničeny nebo silně poškozeny, což po pouhé jejich obnově dříve nebo později povede k jejich poškozování a tím k dalším škodám.  Správce toku by měl proto vážně zvažovat řešení, která navrhujeme a která jsou dlouhodobě několikanásobně levnější, trvanlivější a tím bezpečnější“.

          

Vladimír Burda

člen výkonného výboru občanského sdružení Ochrana vod