Ropáka za kanalizaci řek a vyhánění obyvatel


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 1. 4. 2003


Hnutí DUHA Jeseníky uvítalo nominaci generálního ředitele Povodí Odry s. p. ing. Pavla Schneidera na prestižní ocenění Ropák roku, které je každým rokem udělováno českými ekologickými organizacemi tomu, kdo se svou prací nejvíce podílel na poškozování životního prostředí v ČR. Povodí Odry je již dlouho ekology kritizováno za prosazování nešetrných zásahů do říčních ekosystémů.

 

 

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky k tomu řekl:

„Povodí Odry by si Ropáka roku bezesporu zasloužilo už jenom za svou urputnou snahu prosadit nadbytečnou přehradu v Nových Heřminovech, která by zatopila 150 domů a vyhnala 260 obyvatel. Přitom jsme jasně prokázali, že menší nádrž by ochránila Krnov dostatečně. Prosazovat ochranu jedněch domovů za cenu likvidace domovů jiných je jistě absurdní a je to výsledek tvrdě technokratického nahlížení na krajinu a obyvatele jako na figurky, se kterými lze podle libosti pohybovat. Současné vedení Povodí Odry není schopno naslouchat novým trendům ve vodohospodářské praxi a chápe řeky jako koryta pro odvodňování krajiny, což vede k mnoha škodám a nejenom ekologickým.“

 

Vladimír Burda ze sdružení Ochrana vod řekl:

„Bylo by pro přírodu i pro obyvatele regionu mnohem lepší, kdyby ředitel tak významné instituce byl nominován na pozitivnější cenu. Bohužel byl ing. Pavel Schneider na Ropáka nominován po zásluze, protože pod jeho vedením byly vodní toky poníženy na pouhé odvodňovací kanály, jejichž smyslem je odvést z krajiny vodu. Takovéto zjednodušení a popření ekologických funkcí toků je v rozporu například s vodním zákonem a s vládní strategií protipovodňové ochrany. Nerespektování přírodních zákonů a nestabilita upravených koryt přinese v budoucnu povodňové škody jak na majetku Povodí tak na majetku občanů, což se ukázalo již při povodních v roce 1997. Jsme přesvědčeni, že vláda by se vážně měla zamyslet nad tím, zda by úředník, který tak významně negativně ovlivňuje stav krajiny, neměl být urychleně odvolán.“