Metody jsou prozkoumány, je nutno

uvažovat o jejich kombinaci


Tisková zpráva sdružení "Voda v krajině" ze dne 18. 9. 2002

Zatímco účinky jednotlivých metod chránících obyvatele povodí Opavy před velkou vodou jsou již víceméně prozkoumány a známy, zůstává nezodpovězenou otázkou, jak by vypadala jejich vzájemná kombinace. Povodí Odry totiž nechalo vypracovat rozsáhlé studie zkoumající účinky opatření v krajině (zvýšení retenčních schopností krajiny), poldrů, retenční nádrže v Nových Heřmínovech a zkapacitnění koryta v Krnově, nedostalo se však k tomu, aby byla zhodnocena možnost kombinace jednotlivých opatření. Přitom právě tato možnost představuje podle odborníků ze sdružení "Voda v krajině" ideální a komplexní řešení, které by přineslo optimální efekt pro celý region. Tvrdí se tak ve studii, kterou vypracovalo toto sdružení jako materiál pro krajské poslance moravskoslezského kraje, kteří budou o protipovodňových opatřeních v kraji jednat ve čtvrtek 19.září.

Ivo Dokoupil, místopředseda sdružení, k tomu řekl:

"Naše doporučení vycházejí z předpokladu, že je nutno protipovodňovou ochranu v regionu zajistit v souladu se zájmy co největšího počtu obyvatel. Proto prosazujeme pečlivé posouzení možných kombinací dosud navrhovaných (retenční nádrže, poldry, opatření v krajině, zkapacitnění koryta) i dosud opomíjených opatření (výstražný systém, pevné i mobilní hráze, řízený rozliv, změny hospodaření v lesích) tak, aby se ve výsledku zvýraznily klady těchto opatření a potlačily jejich zápory. Tímto kombinovaným a komplexním řešením se bohužel dosud nikdo nezabýval, přesto je podle nás optimální, protože by umožnilo zachovat obec Nové Heřmínovy a současně chránit větší část území a to i před přívalovými srážkami.

Tvrdošíjné prosazování retenční nádrže v Heřmínovech, jejíž realizace je z důvodů finanční náročnosti a legislativních překážek (vyvlastnění domů) v daleké budoucnosti (až v horizontu 12 let a více) bohužel oddaluje řešení problému protipovodňové ochrany, který vzhledem k současné situaci vyžaduje řešení okamžité. Soubor námi navrhovaných opatření by oproti tomu mohl být realizován postupně v závislosti na toku finančních prostředků - prakticky již od této chvíle. Proto by bylo potřeba se uvedeným kombinovaným řešením zabývat a na základě již provedených studií Povodí Odry jej konkretizovat a dopracovat."

Uvedenou studii "Možnosti retenčních úprav v povodí řeky Opava" naleznete zde.Kontakt:
Voda v krajině, sdružení obcí a odborníků, http://vodavkrajine.hyperlinx.cz, předsedkyně sdružení: Ludmila Navarová, 0602/582802, 0646/716465, místopředseda: Mgr. Ivo Dokoupil, tel: 0652/745345,
0737/920053, e-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz.