Stanovy občanského sdružení „Voda v krajině“

 

Preambule

„Voda v krajině“ (dále jen Sdružení) je dobrovolné nepolitické sdružení obcí, neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které se chtějí podílet na řešení problému protipovodňové ochrany v povodí řek Opava a Opavice.

 

I.

 

Název sdružení

 

„Voda v krajině“

 

II.

 

Sídlo

 

Nové Heřminovy 122, 793 21 Nové Heřminovy

 

 

III.

 

Cíle Sdružení

 

1. Sdružovat obyvatele regionu a obce, které mají zájem podílet se na přípravě takové protipovodňové koncepce v povodí řek Opava a Opavice, která by byla v co největším souladu s možnostmi a potřebami rozvoje regionu.

2. Zajišťovat přípravu a zpracování souboru informací, které budou podkladem pro zpracování a realizaci komplexního programu protipovodňových opatření v povodí Opavy a Opavice.

3. Sloužit jako integrační článek mezi zainteresovanými obcemi, jednotlivci a odbornými institucemi a státní správou.

4. Ochrana přírody a krajiny.

 

 

Formy činnosti Sdružení

 

Formami činnosti Sdružení jsou zejména :

a) poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,

b) pořádání seminářů, přednášek a konferencí ,

c) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,

d) účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí,

e) vydávání letáčků, publikací.

f) iniciování a zpracovávání studií

 

 

 

IV.

 

Doba trvání sdružení

 

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

V.

 

Vznik a zánik členství 

 

1. Členem Sdružení se může stát každá obec (zastoupená svým statutárním zástupcem), nezisková organizace, právnická nebo fyzická osoba, která písemně vyjádří souhlas s cíli a stanovami sdružení.

2. Členství ve Sdružení je dobrovolné a vzniká dnem doručení přihlášky do sídla Sdružení.

3. Členství ve Sdružení zaniká:

a) zánikem Sdružení,

b) ke dni doručení písemného oznámení Radě Sdružení o vystoupení,

c) zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady Sdružení v případě závažného porušení stanov, či konání neslučitelného s cíli Sdružení

d) úmrtím člena.

e) u právnické osoby jejím zrušením

 

 

VI.

 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Práva člena Sdružení

 

a) účastnit se Valné hromady členů Sdružení,

b) podávat návrhy Radě Sdružení a žádat jejich projednání,

c) být informován o činnosti Rady a celého Sdružení, včetně hospodaření,

d) volit a být volen do orgánů Sdružení

 

2. Povinnosti člena Sdružení:

 

a) dodržovat stanovy Sdružení

b) respektovat usnesení Rady Sdružení a Valné hromady,

c) platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Valné hromady.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

Organizační struktura a orgány Sdružení

 

1. Valná hromada Sdružení

 a) je nejvyšším orgánem Sdružení a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok,

b) přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů,

c) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu členů,

d) projednává a schvaluje zprávu Revizní komise za uplynulé rok a rozpočet Sdružení na další období,

e) volí členy Rady Sdružení a členy Revizní komise na dobu dvou let,

f) schvaluje výši členských příspěvků a termín splatnosti,

g) schvaluje stanovy, změnu stanov a svůj jednací řád,

h) rozhoduje o zániku Sdružení,

i) valnou hromadu svolává předseda nebo 1/3 členů sdružení,

j) mimořádná valná hromada může být svolána při nepřítomnosti poloviny členů na řádné Valné hromadě. Mimořádnou Valnou hromadu svolává předseda sdružení a musí se konat do tří týdnů od data konání řádné Valné hromady.

 

2. Rada Sdružení

 a) je výkonným a řídícím orgánem Sdružení v období mezi dvěma valnými hromadami,

b) má lichý počet, v rozmezí 5 až 9 členů,

c) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na dobu dvou let

d) předseda řídí činnost Sdružení a je jeho statutárním zástupcem, v době, kdy nemůže vykonávat své funkce, zastává jeho funkce místopředseda

e) předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady Sdružení,

f) usnesení Rady Sdružení se přijímá nadpoloviční většinou všech členů Rady,

g) Radu Sdružení svolává předseda nebo jiný pověřený člen Rady dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně,

h) přijímá usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů Rady Sdružení a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustanovení jednacího řádu, která jsou v rozporu s těmito stanovami jsou neplatná.

i) odvolává předsedu

j) zpracovává návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu pro Valnou hromadu Sdružení pro následující období 

 

3. Revizní komise Sdružení

a) je tříčlenným orgánem Sdružení

b) je volena Valnou hromadou na dobu dvou let z řad členů sdružení

c) provádí minimálně jednou ročně kontrolu hospodaření Sdružení a předkládá zprávu Valné hromadě Sdružení

d) volí ze svého středu předsedu Revizní komise

 

 

VIII.

 

Zásady hospodaření

 

1. Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Prostředky na svoji činnost získává Sdružení:

 a) z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada Sdružení,

 b) z darů, dotací a odkazů a grantů,

 c) z příjmů z vlastní činnosti.

 

 

IX.

 

Zánik sdružení

 

1. Sdružení zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 většina členů Sdružení.

 

2. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení. Za řádnou likvidaci zodpovídá poslední funkční Rada Sdružení.

 

 

X.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy a platné jednací řády Rady a Valné hromady.

 

2. Tyto stanovy byly přijaty .............