Studie a analýzy 

Vliv hospodaření v krajině na průběh a účinek povodní: přehled problémů a doporučená opatření (ZIP 540 kB)

(Zpracovali Ondřej Simon a Martin Sucharda, Vydalo Hnutí DUHA, Brno, srpen 2003)

Do popředí zájmu se dostal vliv stavu naší krajiny a její vodozádržné funkce. Kolik vody lze zadržet v lesích a zemědělské krajině; do jaké míry politika maximálních výnosů a exploatace za každou cenu způsobila zmenšení přirozeného retenčního prostoru zemědělské a lesní půdy? Tato studie shrnuje poznatky o retenčních vlastnostech zemědělské krajiny, lesů a říčních niv ve středoevropských podmínkách a o faktorech, které je ovlivňují. Důraz klade zejména na vliv způsobu hospodaření na snižování schopnosti zadržovat povodňovou vlnu.


Změna přístupů ke krajině - podmínka udržitelného rozvoje

(Výsledky studie byly v roce 2001 předneseny na konferenci "Tvář krajiny - krajina domova" 23. prosince 2002. Oldřich Syrovátka, Miloslav Šír a Miroslav Tesař. Autoři jsou zaměstnanci Akademie věd.)

Krátkozrakost jednostranného přístupu ke krajině je vlastní současné civilizaci. A přece již koncem minulého století předložil T. G. Masaryk převratnou myšlenku: "Brzy kultura měřiti se bude opětným zalesněním." Změny krajiny, vedoucí k současným výrazným změnám klimatu, byly zřejmě odstartovány právě v okamžiku vykácení prvního hektaru lesa. Současný způsob obrany proti ekologické nestabilitě krajiny, výstavba nových přehrad a další regulace vodních toků, připomíná, ve srovnání s plošnou obnovou retenčně-evapotranspirační funkce krajiny, stavění kbelíků pod díry ve stropě oproti celkové rekonstrukci střechy. Objem vody, zadržovaný a protékající půdou, má dominantní postavení v hydrologickém cyklu. Zemědělská a lesní půda v ČSSR představuje nádrž o objemu 10 krát větším než je objem všech vodních děl na tomto území. Zdálo by se proto logické, že tak velkému rezervoáru, jakým je půda, by se měla věnovat odpovídající pozornost. Bohužel nelogičnost v tomto směru stále ještě zatěžuje mysl mnoha odborníků. Dosud jednostranné využívání kdysi zalesněné krajiny vede k velmi nebezpečnému plošnému uplatnění vlivu nepřirozených stepních podmínek. Cílem nového systémového přístupu by tedy měla být soustavná promyšlená snaha o obnovení schopnosti krajiny zadržet vodu v půdě a využít ji pro stabilizaci klimatu prostřednictvím transpirující zeleně. Výsledkem by měla být stabilizace bilančních složek vodního režimu a prioritní obnova vodně-tepelných poměrů v krajině a celého malého vodního cyklu. Uplatnění nového přístupu ke krajině, nutného pro udržitelný život venkovských i městských oblastí státu, však nebude zřejmě možné, pokud tento požadavek nebude zároveň uznán za prioritní zájem společnosti a politický úkol státu.


Protipovodňová koncepce Povodí Odry pro Moravskoslezský kraj

(Prezentována na semináři pro veřejnost dne 30. 1. 2003)


Ve čtvrtek 30. 1. 2003 představilo Povodí Odry svou první verzi koncepce protipovodňové ochrany pro Moravskoslezský kraj. . Materiál vznikl jako součást koncepce plánování v oblasti vod na zakázku kraje. Dokument je možno připomínkovat do 14. 2. 2003 na adrese krajského úřadu. Část pojednávající o dvou verzích zamýšlené heřminovské přehrady najdete zde. Kompletní zazipované znění koncepce najdete zde (ve formátu RTF), nebo zde (ve formátu DOC).

Hnutí Duha Jeseníky vyjádřilo svůj nesouhlas s malým zastoupením takzvaných „alternativních“ protipovodňových opatření. Koncepce vychází ze snahy spoutat řeky za každou cenu betonem a navrhuje stavbu dalších přehrad. Přitom je po letních povodních v Čechách zřejmě, že nádrže můžou celou situaci značně zkomplikovat, protože po jejich naplnění se situace vyvíjí již zcela chaoticky. Část pojednávající o dvou verzích zamýšlené heřminovské přehrady najdete zde.

 

Připomínky Hnutí DUHA Jeseníky ke koncepci 

Připomínky Ochrany vod ke koncepci 

 


Možnosti retenčních úprav v povodí řeky Opava

(Analýza sdružení obcí a odborníků „Voda v krajině“, srpen 2002)

Prvním návrhem řešení protipovodňové ochrany na řece Opavě byla v roce 1998 výstavba vodního díla Nové Heřmínovy. Po námitkách ze strany občanů a občanských sdružení, že je přehrada předkládána jako jediné řešení, rozhodlo MZe  o vypracování studie „Možnosti retenčních úprav v povodí řeky Opavy“, která se pokusila nalézt a posoudit další návrhy protipovodňové ochrany tohoto území. Tento materiál byl poprvé představen veřejnosti v lednu 2001. Předložený návrh byl připomínkován jak ze strany občanů a nevládních organizací, tak ze strany organizací státních. Na tyto připomínky nebylo reagováno. V listopadu 2001 byly návrhy rozšířeny o studii zkapacitnění řeky Opavy přes město Krnov. Tato studie posuzuje opět pouze samostatnou variantu. Posouzení kombinace a spolupůsobení dvou nebo více variant je zpracovatelem studie z nejasných důvodů odmítáno, i když k tomu byl vyzván již několikrát. Kombinací opatření se stručně zabývá pouze tato analýza "Vody v krajině".


Nejsou jenom přehrady - tvrdí leták Hnutí Duha

Hnutí Duha Jeseníky vydalo informační leták o možnostech protipovodňové ochrany na řece Opavě (červen 2002).

 

Informovat občany o všech možnostech protipovodňové ochrany na řece Opavě si dalo za úkol občanské sdružení Hnutí Duha Jeseníky. Za tímto účelem vydalo letáček s názvem "Není jenom přehrada", který se během tohoto týdne dostane téměř ke všem obyvatelům horního toku Opavy (od Krnova až po Ludvíkov). Leták stručně a díky vtipným obrázkům i zřetelně informuje občany o tom, jak se liší poldry od přehrad nebo kolik vody dokáže zadržet samotná dobře obhospodařovaná krajina.  Stáhnout si jej v PDF formátu můžete zde (363 kB).

 


Protipovodňová opatření v povodí řeky Opavy 

Analýza všech navrhovaných opatření (Vypracovalo sdružení „Voda v krajině“, duben 2002

 

Tato stručná analýza přináší souhrn dosud známých a uvažovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Opavy společně s přehledným hodnocením jejich kladů a záporů především v souvislosti s účinností ochrany, efektivitou a vyvolanými dopady jak sociálními tak ekologickými. Analýzu vypracovalo sdružení obcí, odborníků a nevládních organizací „Voda v krajině“, jehož cílem je vypracování optimálního komplexního programu protipovodňové ochrany. K vypracování analýzy bylo použito pouze prostředků sdružení. (Materiál ve formátu DOC má 406 kB, komprimovaný ZIP má 194 kB).

 


Možnosti retenčních úprav v povodí řeky Opavy

(Propagační materiál Povodí Odry shrnující závěry studie vypracované na základě zadání MZe, únor 2001)

 


Mapa zamýšlené přehrady, mapa diskutovaných poldrů, celkový náhled území

(Podle shrnujícího propagačního materiálu studie vypracované na zadání MZe, únor 2001)

 


Oponentní posudek studií vypracovaných na základě zadání MZe

(Vlastimil Stara,  Jaromír Říha, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, únor 2001)

 


Oponentní posudek studií vypracovaných na základě zadání MZe

(Karel Vrána,Fakulta stavební ČVUT, Praha)